اعمار ساختمان  لیسه نسوان بیست وچهار  صنفی شمال دریا در مرکز   ولایت بادغیس


1 year ago

اعمار ساختمان  لیسه نسوان بیست وچهار  صنفی شمال دریا در مرکز   ولایت بادغیس

 

نام پروژه:  اعمار مکتب 24 صنفی لیسه نسوان شمال دریا همراه با چاه آب و دیوار احاطوی  در مرکز ولایت باغیس که کار آن از تاریخ 14/01/1396 آغاز و به‌ تاریخ 01/09/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 284936.75 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 2700 نفر وغیرمستقیم 6000 تن می باشند. اعمار این لیسه نسوان در راستا بلند بردن سطح سواد و علم دانش آموزان بانوان این منطقه تاثیرات مثبت داشته است از سوی هم این پروژه چندین قریه را در مرکزولایت باغیس  تحت پوشش قرار میدهد و نقش کلیدی را به هدف بلند بردن سطح دانش بانوان داشته است.و همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد.