سنگ تهداب مکتب بی بی زینب در مرکز ولایت ننگرهار گذاشته شد


5 months ago

سنگ تهداب مکتب بی بی زینب در مرکز ولایت ننگرهار گذاشته شد

 

سنگ تهداب مکتب 24 صنفی  در ناحیه 3 ولایت ننگرهار  به تاریخ 7/05/1398 توسط والی صاحب ننگر،رییس اقتصاد ورییس معارف این ولایت  گذاشته شد.

جریان کار پروژه زیر نام اعمار ساختمان مکتب 24صنفی بی بی زینیب در  مرکز ولایت ننگرهار

بتاریخ 7  ماه اسد سال 1398 خورشیدی آغاز شد وقرار است که تا 18 ماه دیگر تکمیل وبه بهره برداری سپرده شود.