اعمار ساختمان یک باب کلینیک حیوانی در ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا


1 year ago

اعمار ساختمان یک باب کلینیک حیوانی در ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا

 

نام پروژه:  اعمار تعمیرکلینیک حیوانی ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا که کار آن از تاریخ 15/07/1395 آغاز و به‌ تاریخ 30/09/1395  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 12867.47دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 7200  هزار مواشی  وغیرمستقیم 19000مواشی می باشند. پیش از این نیز در ولسوالی یحی  خیل هیچ کلینیک حیوانی وجود نداشته و مردم مواشی اهلی شان را به ولسوالی ارگون و مرکز ولایت پکتیکا انتقال میدانند  اکنون با اعمار این کلینیک حیوانی  مشکلات مواشی اهلی این منطقه حل شده است. همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت زراعت آبیاری ومالداری  می باشد.