دومین نمایشگاه فراوردهای زنان متشبث


11 months ago

دومین نمایشگاه فراوردهای زنان متشبث
روز گذشته دومين نمايشگاه فراوردهای ساخت زنان متشبث در باغ چهلستون افتتاح شد. تولیدات پیشکش شده درین نمایشگاه از نظر کمی و کیفی و‌ قیمت خیلی امیدوار کننده اند. محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشوربا تاکید بر حمایت از زنان تجارت پیشه می گوید که در حال حاضر بیش از۱۲۰۰ متشبث زن تشبثات شان را بگونه رسمی ثبت کرده اند، به باور وزیر اقتصاد جرائت و خلاقیت این زنان قابل قدر و حمایت است.