کار گاه  هماهنگی ریاست های  اقتصاد ولایات( به مدت سه روز)  در مرکز برگزارشد


2 years ago

کار گاه  هماهنگی ریاست های  اقتصاد ولایات( به مدت سه روز)  در مرکز برگزارشد

 

کار گاه  هماهنگی ریاست های اقتصاد ولایات با سخنرانی رهنمودی محترم دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد در تالار کنفرانس های این وزارت آغاز شد. وزیر اقتصاد کشور در بخش از صحبت های شان تاکید کردند که اگر امروز ما به صورت منصفانه به ارزیابی در کارکردهای یک ساله خود بیپردازیم، شاهد دست آورد ها و کم کاری های هستیم. به دست آورد ها افتخار و به کم کاری ها باید توجه کرد.
در این کارگاه سه روزه دست آورد ها و کاستی ها در فعالیت ها یک سال گذشته و برنامه ها برای سال روان با درنظرداشت همه فعالیت های ریاست اقتصاد ولایات در هماهنگی اهداف کلان اقتصادی مانند: کاهش فقر، بهبود در وضعیت تولیدات داخلی، صادرات، کاریابی و در نهایت رشد با ثبات و مستمر اقتصادی، به بحث گرفته خواهد شد.