گزارش از  اعمار پروژه یک باب مرکز صحی جامع در  ولسوالی قره باغ ولایت غزنی


8 months ago

گزارش از  اعمار پروژه یک باب مرکز صحی جامع در  ولسوالی قره باغ ولایت غزنی

 

نام پروژه اعمار پروژه یک باب مرکز صحی جامع در  مرکز ولسوالی قره باغ ولایت غزنی که ازتاریخ 24/3/1395 آغاز و بتاریخ 30/6/1396 هجری خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه 292525.49 دالر امریکایی که  معادل آن  19484605  افغانی می شود که از جانب کشور دوست هندوستان و از طریق برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفیدشوندگان مستقیم این پروژه 300 نفر و مستفید شوندگان غیر مستقیم آن 10000نفر می باشد

پروژه مذکور بسیاری از بخش های  مرکز و قریه های همجوار والسوالی قره باغ را تحت پوشش قرار داده  و خدمات عالی صحی را برای اهالی ولسوالی مذکور ارایه می کند باشندگان محل  ازتطبیق چنین پروژه ها در منطقه  شان خوشحال و ازکمک های کشور دوست هندوستان  ابراز قدردانی می کنند

 قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد