گزارش از اعمار شفاخانه ی 30 بیستر در مرکز ولایت میدان وردک


2 years ago

گزارش از اعمار شفاخانه ی 30 بیستر در مرکز ولایت میدان وردک

گزارش از اعمار شفاخانه ی 30 بیستر در مرکز ولایت میدان وردک

نام پروژه : اعمار شفاخانه 30 بیستر مرکزی ولایت میدان وردک که از تاریخ 01/ 08/1395 آغاز وبه تاریخ 01/07/1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه 507341.18 دالر امریکایی است که ازجانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه در حدود 450 تن اعم از داکتران ، کارکنان و مریضان می باشند، که از آن جمله به تعداد 30 تن از مریضان بیستر مجهز در نظر گرفته شده است. و به صورت غیر مستقیم نفوس تمام ولایت از این شفاخانه بهره مند شده می توانند

باشندگان میدان شهر ولایت میدان وردک از اعمار این شفاخانه در پیوند به ارائه خدمات صحی بهتر و کاهش مرک ومیر در این ولایت با اهمیت دانسته و به ایجاد همچو پروژه ها تاکید میکنند

قابل یاد آوری است که داره تطبیق کننده این پروژه وزارت محترم صحت عامه می باشد