گزارش از اعمار ساختمان خوابگاه دانشکده تعلیم و تربیه تحصیلات عالی ولایت سمنگان


7 months ago

گزارش از اعمار ساختمان خوابگاه دانشکده تعلیم و تربیه تحصیلات عالی ولایت سمنگان

گزارش از اعمار ساختمان خوابگاه دانشکده تعلیم و تربیه تحصیلات عالی ولایت سمنگان

نام پروژه اعمار ساختمان خوابگاه تعلیم وتربیه همراه با دیوار احاطه وتحهیزات موسسه تحصیلات عال ولایت سمنگان که از تاریخ 1395-06-13 آغاز وبتاریخ 1396-09-13 خورشیدی تکمیل وبه بهره بردای سپرده شده است

هزینه این پروژه 253،581.16 دالر امریکایی است که از جانب کشورهندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

این پروژه در مرکز شهر ایبک در داخل محوطه موسسه تحصیلات عالی سمنگان اعمار شده و گنجایش 526 تن اناث و1977تن ذکور نفر را دارا می باشد.مردم شهر ایبک بویژه دانشجویان از بابت اعمار این پروژه که در اولویت قرارداشت خیلی ها خوشحال می باشند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت تحصیلات عالی می باشد