ارتباط با ما

 

علی احمد سعادت

رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد

Iwc.org@gmail.com

0799207221

سیدلطیف بشردوست

رییس واحد هماهنگی پروژه های (HICDP)

Latif.Bashardost@gmail.com

0796323000

نوید مقصودی

مشاور روابط عامه

naweedmaqsoudy@gmail.com

0781184618