ارتباط با ما

 

علی احمد سعادت

رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد

Iwc.org@gmail.com

0799207221

سیدلطیف بشردوست

HICDP رییس واحد هماهنگی پروژه های

Latif.Bashardost@gmail.com

0796323000

وثیق الله عظیمی

HICDP  مشاور روابط عامه

Wasiqullah.azimi11@gmail.com

0798045024