جزیات پروژه ها لیست تمام پروژه های فسخ شده

کد پروژه اسم پروژه ولایت ولسوالی اداره تطبیق کننده قیمت مجموعی پروژه فیصدی پیشرفت کار