صفحه اخبار: گزارش ها و خبر های اخیر در مورد پیشرفت برنامه

امضاء تفاهمنامه ۱۰۸ پروژه جدید

امضاء تفاهمنامه ۱۰۸ پروژه جدید

وزارت اقتصاد کشور تفاهمنامه ی یک صد وهشت پروژه توسعه ی را به ارزش بیش از  سی ویک میلیون دالر امریکایی بامسوولان چها...