گزارش از پروژه ساختمان دارالمعلمین ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب


2 years ago

گزارش از پروژه ساختمان دارالمعلمین ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب

گزارش از پروژه ساختمان دارالمعلمین ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب

نام پروژه اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب که از تاریخ

1396/04/21 آغاز وبتاریخ 1397/02/21 خورشیدی تکمیل وبه بهره بردای سپرده است

هزینه ی مجموعی این پروژه 187310 دالر امریکای است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های 100 میلیون دالری برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

تعداد مستفیدشوندگان مستقیم 300 دانش آموز و غیرمستقیم 1800 نفر می باشند

شغل دایمی در این کانون علمی به 14 نفر مساعد وهمچنان شغل موقتی برای 100تن دیگر مساعد شده است. باشندگان ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب بویژه دانش آموزان از تطبیق این پروژه اظهار خوشنودی می کنند وهمچنان بر ادامه چنین پروژه ها تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت ومعارف می باشد