اعمار تعمیر 2+6 صنفی با ملحقات آن برای لیسه نسوان نسوان غور مربوط ولسوالی ساغر ولایت غور


7 months ago

اعمار تعمیر 2+6 صنفی با ملحقات آن برای لیسه نسوان نسوان غور مربوط ولسوالی ساغر ولایت غور

 پروژه متذکره که از کمک 100 میلیون دالری دولت جمهوری هند تمویل میگردد میان وزارت محترم معارف و شرکت ساختمانی برادران روفی به قیمت مجموعی مبلغ (238216.41) دالر امریکائی معادل (17723301.5) افغانی میشود به تاریخ ( 18/1/1398) عقد قرار داد گردیده بود و به‌ تاریخ (10/11/1398) خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

مسئولیت تطبیق این پروژه را وزارت محترم معارف به عهد داشته و مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 1260 تن، مستفید شوندگان غیر مستقیم 8820 تن میباشد مردم محل از افتتاح این مکتب احساس خرسندی داشته و زمینه تعلیم برای صدها تن از اطفال این محل مهیا نموده است.

از مردم محل توقع برده میشود تا در قسمت مراقبت و نگهداری پروژه فوق سهم ارزنده داشته باشند.