پروژه اعمار تعمیر 2+14 صنفی با ملحقات آن ، 5 غرفه مبرز وطنی ، چاه آب آشامیدنی به عمق 160 متر و کثافت دانی برای مکتب ربانی عطیش مربوط ولسوالی پغمان ولایت کابل


9 months ago

پروژه اعمار تعمیر 2+14 صنفی با ملحقات آن ، 5 غرفه مبرز وطنی ، چاه آب آشامیدنی به عمق 160 متر و کثافت دانی برای مکتب ربانی عطیش مربوط ولسوالی پغمان ولایت کابل

پروژه متذکره که از کمک 100 میلیون دالری دولت جمهوری هند تمویل میگردد ، میان وزارت محترم معارف و شرکت ساختمانی کینگ گلوبل به قیمت مجموعی مبلغ (232611.53) دالر امریکائی معادل (16906206.05) افغانی میشود  بتاریخ ( 27/12/1397) عقد قرار داد گردیده بود و به‌ تاریخ (10/9/1399) خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

مسوولیت تطبیق این پروژه را وزارت محترم معارف به عهد داشته و مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 1200 تن، مستفید شوندگان غیر مستقیم 8500 تن میباشد مردم محل از افتتاح این مکتب احساس خرسندی داشته و زمینه تعلیم برای صدها تن از اطفال این ولسوالی مهیا گردیده است.

از مردم محل توقع برده میشود تا در قسمت مراقبت و نگهداری پروژه فوق سهم ارزنده داشته باشند.