اعمار تعمیر اداری آمریت معارف ولسوالی سنچارک ولایت سرپل


11 months ago

اعمار تعمیر اداری آمریت معارف ولسوالی سنچارک ولایت سرپل

نام پروژه: اعمار تعمیر اداری آمریت معارف ولسوالی سنچارک ولایت سرپل

این پروژه به تاریخ 18/12/1397 آغاز و به‌ تاریخ 13/07/1399  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 98442.65 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 20 تن و غیر مستقیم این پروژه تمام اهالی ولسوالی سنچارک میباشد.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف میباشد.