گزارش از اعمار دیوار استنادی بطول 280 متر در روستای یکه چنار شهرشبرغان ولایت جوزجان


11 months ago

گزارش از اعمار دیوار استنادی بطول 280 متر در روستای یکه چنار شهرشبرغان ولایت جوزجان

 

اسم پروژه اعمار دیوار استنادی بطول 280 متر در قریه یکه چنار شهر شبرغان ولایت جوزجان که

کار این پروژه بتاریخ 11/1/1393 آغاز و بتاریخ 11/9/1393 تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است

 هزینه مجموعی این پروژه مبلغ 64,273.1‌ دالر امریکایی می شود که از طرف  کشور دوست هندوستان و ازکمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه بتعداد 800 تن و مستفید شوندگان غیر مستقیم بتعداد 4200 تن می

باشند

تاثیرات  اجتماعی تطبیق پروژه مذکور توانسته تا حدود زیادی از تخریبات منازل اهالی قریه

ناشی از سیل ها را گرفته و جهت محافظت از جان و مال اهالی قریه یکه چنار تاثیرات درازمدت خود را دارد با تطبیق شدن این پروژه تعداد زیادی اهالی این منطقه بطور مستقیم صاحب کار گردیده و اهالی قریه از تطبیق همچو پروژه ها اعلام حمایت و پشتیبانی میکنند

قابل ذکر است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت محترم احیاء و انکشاف دهات میباشد