اعمار دیوار استنادی و محافظت از دریای فرخار ولایت تخار


5 months ago

اعمار دیوار استنادی و محافظت از دریای فرخار ولایت تخار

پروژه: اعمار دیوار استنادی و محافظت از دریای فرخار ولایت تخار

این پروژه به تاریخ 25/09/1397آغاز و به‌ تاریخ 08/08/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه 510657.8 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت انرژی و آب میباشد تعداد مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 950 فامیل و غیر مستقیم آن بیشتر از 2000 فامیل می‌باشد.

با تطبیق این پروژه بخش عظیمی از مشکلات مردم حل گردیده است.