گزارش اعمار یک باب  کلنیک جامع  صحی درولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب


1 year ago

گزارش اعمار یک باب  کلنیک جامع  صحی درولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب

گزارش اعمار یک باب  کلنیک جامع  صحی درولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب


نام پروژه اعمار یک باب کلنیک جامع صحی CHC ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فار یاب که بتاریخ  1394-04-10 خورشیدی آغاز وبه بتاریخ  1395-04-10 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.  هزینه ی مجموعی این پروزه 247543.6 دالر است که معادل 14016591 افغانی می شود که از جانب کشور هندوستان  واز کمک های  برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت می شود


کلنیک صحی   خواجه سبزپوش به تعداد 4700تن مستفیدشوندگان  ازنفوس ساحه ولسوالی خواجه سبزپوش را تحت پوشش قرارمیدهد که ازلحاظ فیصدی 59% زنان و41%مردان ازپروژه مزکوروعرضه خدمات استندرد صحی قرار دارند

قابل ذکر است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد