نشست مشترک رییس انکشاف منطقوی ورییس واحدهماهنگی برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با مسوولان زون ها وتیم لیدر های سکتورها


1 year ago

نشست مشترک رییس انکشاف منطقوی ورییس واحدهماهنگی برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با مسوولان زون ها وتیم لیدر های سکتورها

نشست مشترک رییس انکشاف منطقوی ورییس واحدهماهنگی برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی با مسوولان زون ها وتیم لیدر های سکتورها

محترم علی احمد سعادت رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد ومحترم سید لطیف بشردوست رییس واحد هماهنگی برنامه  های انکشافی با تا ثیرات بلند اجتماعی این وزارت با  مسوولان تخنیکی زون ها و تیم لیدرهای سکتور ها  در پیوند به پیشرفت پروژه ها نشست مشترک برگزار کردند

انجینران که  مسوولیت زون ها و سکتور ها  را عهده دار هستند با ارایه پریزنتیشن معلومات لازم را  در اختیار  مسوولان وزارت اقتصاد قراردادند. مسوولان زون ها می گویند که شماری اندک  از پروژه ها  با چالش مواجه اند، درهمین حال رییس انکشاف منطقوی ورییس واحد هماهنگی برنامه های انکشافی با تا ثیرات بلند اجتماعی به هدف   راه حل پروژه ها و تطبیق به موقع آن  تاکید می کنند