گزارش از اعمار ساختمان سالون طعام خوری دانشگاه ولایت لغمان


3 years ago

گزارش از اعمار ساختمان سالون طعام خوری دانشگاه ولایت لغمان

گزارش از اعمار ساختمان سالون طعام خوری دانشگاه ولایت لغمان

 

نام پروژه اعمار ساختمان سالون طعام خوری دانشگاه ولایت لغمان که از تاریخ 1395-01-01 خورشیدی آغاز و بتاریخ 1396-06-01 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده استهزینه مجموعی این پروزه 285370 دالر امریکایی که معادل 16840148 شانزده میلیون وهشت لک و چهل هزار ویک چهل و هشت  افغانی می شود که از جانب کشور هندوستان از برنامه های انکشافی با تا ثیرات بلند اجتماعی پرداخت می شود

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه به تعداد 1519 تن از دانشجویان دانشگاه لغمان هستند. با اعمار این ساختمان بخش بزرگ چالش دانشگاه ولایت لغمان حل شده است. همچنان دانشجویان دانشگاه ولایت لغمان از تطبیق برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان ستایش می کنند