اعمار یک باب مکتب هشت صنفی انزر کوت در ولسوالی اسمار ولایت کنر


6 months ago

اعمار یک باب مکتب هشت صنفی انزر کوت در ولسوالی اسمار ولایت کنر

 

نام پروژه: اعمار یک باب مکتب هشت صنفی انزرکوت تعدیل به دمبروکلی ولسوالی اسمار  ولایت کنرکه کار آن از تاریخ 1397/11/21 آغاز و به‌ تاریخ 1398/04/21خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 129705.05دالر امریکايی است، که  معادل  9727908.25 افغانی که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 180 دانش آموز وغیرمستقیم 800 تن می باشند. اعمار این مرکز علمی  10 قریه ولسوالی اسمار ولایت کنر  را تحت پوشش علمی  قرار داده وقشر جوان این منطقه از نعمت سواد بهره مند شده اند . همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف   می باشد.