احداث 20.4 کیلومتر سرک غوگردان الی شینه رباط ولسوالی ورس ولایت بامیان


5 months ago

احداث 20.4 کیلومتر سرک غوگردان الی شینه رباط ولسوالی ورس ولایت بامیان

 

نام پروژه احداث 20.4  کیلومترسرک  باساختمان های مربوطه آن ازشینه رباط الی کوتل غوگردان،  این سرک در قریه شینه رباط ولسوالی ورس ولایت بامیان  قرار دارد که کار آن بتاریخ 1395-8-11 خورشیدی آغاز و بتاریخ 21-07-1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده  است

هزینه این پروژه 376750.44 دالر امریکایی است که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه ای انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژ 2000 هزارنفر  ومستفیدشوندگان غیر مسقیم   این پروژه  به تعداد 6650  هزارنفر هستند. و همچنان این پروژه توانسته است که  قسمت از ولسوالی ورس  را به ولسوالی پنجاب ولایت بامیان وصل کند ، باشندگان ولسوالی ورس از تطبیق این پروژه اظهار قدردانی کرده واز کمک های کشور دوست هندوستان سپاس گزاری می کنند.

قابل یاد آوری است است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت احیاو انکشاف دهات  می باشد.