کانکریت ریزی سرک بطول 2 کیلومتر عرض 7 متر وضخامت 15 سانتی متر درشهر پلخمری ولایت بغلان


2 years ago

کانکریت ریزی سرک بطول 2 کیلومتر عرض 7 متر وضخامت 15 سانتی متر درشهر پلخمری ولایت بغلان

 

نام پروژه کانکریت ریزی سرک بطول 2 کیلومتر عرض7 متر وضخامت 15 سانتی متر در شهر پلخمری ولایت بغلان که این پروژه به تاریخ 1397/6/6 آغاز وبه تاریخ 1398/2/4 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

 قیمت مجموعی این پروژه 170617.50 دالر امریکایی است که معادل  11660000 افغانی می باشد که از جانب کشور دوست هندوستان و از کمک های برنامه پهای انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخته شده است.

مستفید شونده گان مستقیم این پروژه 5000 نفر و مستفید شونده گان غیر مستقیم آن 9000 نفر می باشند.

باشندگان شهر پلخمری ولایت بغلان باستایش از کمک های کشور دوست هندوستان بر ادامه همچون پروژه های تاکید می کنند.

قابل یادآوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه ارگان های محلی  می باشد .