اعمار تحکیمات سواحل دریای ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ


1 year ago

اعمار تحکیمات سواحل دریای ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ

 

نام پروژه اعمار تحکیمات سواحل دریای ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ که از تاریخ 1397/11/21 آغاز وبتایخ 1398/02/02 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

هزینه این پروژه 348،040.40 دالر امریکایی است که از جانب کشوردوست هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه 1890 نفر بوده ومستفیدشوندگان غیر مستقیم 2890 نفر هستند.

خوش بختانه اعمار تحکیمات سواحل شورتیپه در راستای جلوگیری از سیلاب های مخرب و تخریب زمین های مسکونی و زراعتی باشندگان این منطقه  تاثیرات مثبت داشته است.

 از سوی هم این پروژه قریه اریغ باتور ولسوالی شور تیپه ولایت بلخ  را  تحت پوشش قرار داده و نقش کلیدی را به هدف جلوگیری از تخریب زمین های زراعتی و مسکونی اهالی قریه مذکور را داشته است.

باشندگان قریه اریغ باتور ولسوالی شورتیپه  ولایت بلخ  از تطبیق چنین پروژه های عام المنفعه ابراز خرسندی کرده و از کمک های کشور دوست هندوستان قدردانی و سپاسگزاری  می نمایند.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت انرژی وآب می باشد.