اعمار مکتب ده صنفی کرچیگل در ولسوالی ناری ولایت کنر


6 months ago

اعمار مکتب ده صنفی کرچیگل در ولسوالی ناری ولایت کنر

 

نام پروژهاعمار مکتب ده  صنفی مجهز با کمپیوترلب ،دیوار احاطه معه دروازه ،حفر چاه اب اشامیدنی وکثافت دانی در قریه کرچیگل ولسوالی نارۍ ولایت کنرکه از تاریخ  18/02/1396کار آن آغاز وبه تاریخ 18/11/1397 تکمیل و به بهره برداری شده است.

هزینه این پروژه  372920.29 دالر امریکایی که معادل آن  24642572.71 افغانی است ، که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های  برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی (HICDP) پرداخته شده است.

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه  150 دانش آموز و مستفید شوندگان غیری مستقیم 900 نفر می باشند، این پروژه در راستا بلند بردن سطح سواد و علم دانش باشندگان این منطقه تاثیرات مثبت داشته است از سوی هم این پروژه 17 قریه  ولسوالی ناری  ولایت کنر را  تحت پوشش علمی قرار داده و نقش کلیدی را به هدف باسواد شدن مردم داشته است.

باشندگان ولسوالی نارۍ ولایت کنر از تطبیق چنین پروژه های عام المنفعه ابراز خرسندی کرده و از کمک های کشور دوست هندوستان قدردانی و سپاسگزاری  می نمایند.

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه  وزارت معارف می باشد.