امضاء تفاهمنامه ۱۰۸ پروژه جدید


2 years ago

امضاء تفاهمنامه ۱۰۸ پروژه جدید

وزارت اقتصاد کشور تفاهمنامه ی یک صد وهشت پروژه توسعه ی را به ارزش بیش از  سی ویک میلیون دالر امریکایی بامسوولان چهارده سکتور درحضور داکترعبدالله عبدالله  رییس اجرایی حکومت ومنپریت وهرا سفیر هند  امضا کرد

 دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد گفت که این پروژه ها  در بخش های آبیاری ، مکتب، سرک، پل، اعمار خوابگاه ها به دانشجویان هزینه خواهدشد.آقای مستور افزود که تطبیق این پروژه ها در زندگی مردم تغیرات مثبت وارد می کند

وزیر اقتصاد کشور به هدف سرعت وکیفیت بیشتر پروژه از مسوولان وزارت های سکتوری  خواست که روند تدارکات پروژه های تازه را در فصل زمستان آغاز کنند

درهمین حال داکتر عبدالله عبدالله ریس اجرایی کشور باستایش از کمک های کشور هندوستان از وزیران ومسوولان ادارات که تفاهنامه باایشان امضاشده است به گونه جدی  خواست که در جهت تطبیق پروژه ها با وزارت اقتصاد همکاری جدی کنند

از سوی  هم ریس اجرایی کشور از رهبری وزارت اقتصاد بویژه از مسوولان وکارمندان واحد هماهنگی پروژه های کوچک انکشافی که درزمینه ی تطبیق به موقع پروژه ها تلاش خستگی ناپذیر انجام داده اند قدر دانی کرد