گزارش از اعمار ساختمان انستیتیوت قابلگی ونرسنگ زنانه درولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا


9 months ago

گزارش از اعمار ساختمان انستیتیوت قابلگی ونرسنگ زنانه درولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا

نام پروژه  تعمیر انستتیوت قابلگی و نر سنگ زنانه  در منطقه کلالکنده  و لسوالی حصه دوم کوهستان و لایت کا پیسا که ازتاریخ 08/07/1396 آغاز وبتاریخ 08/07/1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

قیمت مجموعی این پروژه   329804.00 دالرامریکایی است که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شونده گان مستقیم  این پروژه 120 نفر ومستفید شونده گان  غیر مستقیم 2500 نفر می باشند

باشندگان ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا از اعمار این مرکز علمی ستایش می کنند و کشور هندوستان را یکی از  دوستان نزدیک أفغانستان عنوان می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد