گزارش از اعمار مکتب 8صنفی  نسوان نجم الدین ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا


8 months ago

گزارش از اعمار مکتب 8صنفی  نسوان نجم الدین ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا

نام پروژه  مکتب 8 صنفی نسوان نجم الدین در ولسوالی حصه دوم کوهستان  قریه جمال آغا  و لایت کا پیسا که از تاریخ 18/12/1396 خورشیدی آغاز وبتاریخ 18/17/1397 خورشیدی تکمیل وبه بهرده برداری سپرده شده است

قیمت مجموعی پروژه  120،342.18 دالر امریکایی که معادل آن  8,440,899.00 افغانی  می شود که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شونده گان مستقیم  این پروژه   280  دانش آموز دختر و مستفید شونده گان  غیر مستقیم   1680 نفر می باشند

باشندگان ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا باستایش از کمک های کشور دوست هندوستان بر ادامه همچون برنامه های مشابه تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد