گزارش از پروژه جغل اندازی سرک به طول 7.626 کیلومتر سرک باساختمان های مربوط آن همراه با پل آهن کانکریتی


11 months ago

گزارش از پروژه جغل اندازی سرک به طول 7.626 کیلومتر سرک باساختمان های مربوط آن همراه با پل آهن کانکریتی

نام پروژه جغل اندازی سرک به طول  7.626 کیلومتر سرک با ساختمان های مربوطه آن همراه با پل آهن کانکریتی 26 متره از قریه گوشه الی انگار ولسوالی تاله وبرفک ولایت بغلان که از تاریخ  3/9/1395 آغاز  وبتاریخ 23/10/1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه پروژه  373577.00 دالرامریکایی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلنداجتماعی پرداخت شده است

مستفید شونده گان مستقیم 3000 هزار نفر وغیر مستقیم  7000  هزار نفر می باشند

باشندگان ولسوالی تاله وبرفک ولایت بغلان از تطبیق این پروژه های کشور دوست هندوستان  ستایش می کنند وبر تطبیق همچون پروژه ها تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت احیا وانکشاف دهات می باشد