کار گاه آموزشی در پیوند به اهداف انکشاف پایدار در افغانستان


11 months ago

کار گاه آموزشی در پیوند به اهداف انکشاف پایدار در افغانستان

روز یک شنبه گار گاه آموزشی در مورد  اهداف انکشاف پایداردرافغانستان، به هدف معلومات بیشتر کارمندان پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی  در تالار کنفرانس های وزرات اقتصاد برگزار شد

اهداف انکشاف پایدار توسط محترم نبی سروش رییس پلان وپالیسی وزارت اقتصاد  وهمچنان ارایه پریزینتشن توسط محترم حفیظ الله حصیف مسوول بخش روابط عامه  اهداف انکشاف پایدار، ارایه شد

اما اهداف انکشاف پایدار در افغانستان چیست؟ 

جهت حل چالش های  موجود کشور و رُشد همگام با تمام جوامع  ملل، دولت افغانستان در جلسه مورخ 25 سپتامبر 2015 سازمان ملل متحد، متعهد به تطبیق اهداف انکشافی پایدار در افغانستان شد. وزارت اقتصاد بر اساس مصوبه شماره (16) مورخ (20/07/1394) شورای عالی وزیران، موظف شد که از روند کاری، هماهنگی و تطبیق موثر این اهداف نظارت و ارزیابی کرده و گزارش های  منظم چگونگی تطبیق آن را بگونه ی  سالانه ترتیب و به شورای عالی وزیران وازطریق مراجع دیپلوماتیک به مجمع عمومی  سازمان ملل متحد ارایه  نماید
پلان تطبیقی که دربرگیرنده چگونگی روند تطبیق اهداف انکشافی پایدار در افغانستان می باشد ترتیب شده و فعالیت های مقدماتی نیز آغاز شده است. بر اساس این پلان اهداف انکشافی پایدار در افغانستان در سه مرحله تطبیق می شود
مرحله اول: ملی سازی اهداف انکشافی پایدار  ترتیب و نهایی سازی اهداف انکشافی پایدار افغانستان
مرحله دوم: انطباق اهداف انکشافی پایدار با پلان ها و برنامه های ملی
مرحله سوم: تطبیق، نظارت و گزارشدهی

این در حالیست که اهداف انکشاف پایدار 17 هدف، 169 تارگیت و 232 شاخص را دنبال می کند همچنان براساس آجندای جهانی اهداف انکشاف پایدار  تاسال 2030 میلادی هیچ در دنیا عقب نخواهد ماند