جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی درپیوند به تفاهمنامه مرحله چهارم برنامه


1 year ago

جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی درپیوند به تفاهمنامه مرحله چهارم برنامه

جلسه کمیته رهبری روزدو شنبه ساعت 02:00 بعد از چاشت تاریخ 8 دلو سال 1397 خورشیدی در تالار کنفرانس های این وزرات اقتصاد برگزار شد

در این جلسه نمایندگان وزارت های مالیه، حیا وانکشاف دهات، معارف، کارامور اجتماعی، تحصیلات عالی، صحت عامه، زراعت، فواید عامه، انرژی وآب، شهرسازی،امور مهاجرین، سرحدات وقبایل، امور زنان، اطلاعات وفرهنگ، عدلیه، ادره مستقل ارگان های محلی، ریاست مستقل رادیو تلویزیون ملی، ریاست تربیت بدنی واداره کرکت بورد حضور داشتند

آجندای این نشت مهم بحث روی تفاهمنامه مرحله چهارم پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی  مطابق حکم 1052 مورخ 2/5/1397 مقام عالی ریاست جمهوری ونامه ی 5034 وزارت امورخارجه همچنان بحث روی روند شافیت پروسه ی تدارکاتی پروژهای انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی خلاصه شده بود

در آغاز محترم سیدلطیف بشردوست رییس واحد هماهنگی پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی متن تفاهمنامه مرحله چهارم را  با ارایه پریزیتشن با نمایندگان وزارت خانه های سکتوری وادارات مستقل وبحث های مشترک همه جانبه در  مورد هرماده  ارایه کرده ونظریات ادارات محترم درپیوند به مسوده نهایی تفاهمنامه مرحله چهارم اخذ کرد

سپس محترم علی احمد سعادت رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد با ارایه چند مورد کلیدی در پیوند به تفاهمنامه مرحله چهارم پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی ازنمایندگان ادارات سکتوری خواست که تا ختم ربع اول سال مالی 1398 خورشیدی  26 پروژه توسعه ای جدیدی که از جانب کشور هندوستان منظور شده است را روند تدارکاتی شان به پایان برسد

سرانجام کمیته رهبری روی این موارد بگونه مشترک فیصله کردند که آغاز مرحله چهارم برنامه پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی (HICDP) در روشنی حکم جدید شماره  1052 مؤرخ 02/05/1397 مقام عالی ریاست جمهوری و فیصله های قبلی (احکام 4090 مؤرخ 15/12/1384، 7417 مؤرخ 24/12/1387 و 4360 مؤرخ 19/12/1395 مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبات شماره 4 مؤرخ 1/2/1390 و شماره 1 مؤرخ 5/1/1395 شورای محترم وزیران جمهوری اسلامی افغانستان که وزارت اقتصاد با ظرفیت های موجود کما فی السابق مسوولیت هماهنگی، نظارت و گزارش دهی پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی را بعهده داشته تدابیر لازم را جهت امضای تفاهمنامه مرحله چهارم برنامه اتخاذ نماید

به اساس رهنمود تطبیقی برنامه و میکانیزم مؤثریت و شفافیت که در هماهنگی با اداره مستقل ارگانهای محلی طبق حکم مقام عالی ریاست جمهوری ترتیب شده است، تدارکات تمام پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی (HICDP) از طریق ادارات سکتوری تطبیق کننده در روشنی قانون و طرزالعمل تدارکات افغانستان انجام می شود. بعد از بحث و گفتگو، کمیته رهبری برنامه توصیه نمود که ریاست های تدارکات ادارات سکتوری تطبیق کننده منحیث مالکین اصلی پروژه مسوولیت طی مراحل تدارکات پروژه ها را در زمان معین و تامین مؤثریت و شفافیت را در تمام پروسه های تدارکاتی داشته، کمیته رهبری برنامه به رویت اسناد ارایه شده و تایید آمر اعطای اداره ی مربوطه پروسه تدارکات را تایید می کند. وزارت اقتصاد مصمم است و با ایجاد میکانیزم های مؤثر از هر نوع تأخیر در تایید اسناد تدارکاتی توسط کمیته رهبری و اجرای اقساط پروژه جلوگیری بعمل می آورد

همچنان سه پروژه وزارت محترم فواید عامه 1). احداث 10 کیلومتر سرک بطور خامه از قریه پارون الی منجان، 2). احداث 10 کیلومتر سرک بطور خامه از اتالی الی چمن (کانتیوا) و 3). احداث 15 کیلومتر سرک بطور خامه از پارون الی کامدیش ولایت نورستان به ارزش مجموعی 1.7 میلیون دالر امریکایی که در سال 1394 منظور گردیده است متاسفانه الی ختم سال مالی 1397 تدارکات نشده است. به اساس معلومات ابتدایی نتایج سروی مجدد دو پروژه توسط هیئت مؤظف وزارت محترم فواید عامه، دیزاین جدید این پروژه ‌ها به مراتب بیشتر از قیمت تخمینی منظور شده بوده قابل تطبیق نمی‌باشند و همچنان پروژه سومی نیز به دلیل نا امنی تا هنوز سروی نگردیده است. کمیته رهبری بعد از بحث و گفتگو فیصله بعمل آورد که بمنظور جلوگیری از ضیاع وقت بیشتر، پروژه های متذکره فسخ گردیده به جای آن پروژه ‌های جدید با شرایط تطبیقی بهتر پیشنهاد گردند. همچنان کمیته رهبری از مقام محترم ولایت نورستان درخواست می نماید تا پروژه‌ های جدید دارای اولویت را به ارزش مجموعی 1.75 میلیون دالر پروژه ‌سازی نموده و بعد از تایید کمیته انکشافی ولایت نورستان به کمیته رهبری جهت تایید کمیته رهبری و منظوری تمویل کننده برنامه بفرستند

همچنان وزارت اقتصاد از ادارات محترم تطبیق کننده خواست که  مراحل تداراکاتی 25 پروژه جدید را درمدت 60 روز درمطابقت به تفاهمنامه تطبیقی تکمیل نمایند