گزارش  از اعمار یک باب مرکزصحی اساسی درولسوالی شتل ولایت پنجشیر


2 years ago

گزارش  از اعمار یک باب مرکزصحی اساسی درولسوالی شتل ولایت پنجشیر

گزارش  از اعمار یک باب مرکزصحی اساسی درولسوالی شتل ولایت پنجشیر

اسم پروژه : اعماریک باب مرکز صحی اساسی (BHC) درولسوالی شتل ولایت پنجشیر که موقیعت دارد که از تاریخ1395-01-03 آغاز و به تاریخ (1396-01-03خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه (143،119.97) دالر امریکای که از جانب کشور دوست هندوستان از کمک های 100 میلون دالری برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شوندگان مسقیم  این پروژه 2000 تن مشمول زنان وکودکان وغیر مستقیم بیشتراز  5000 تن باشندگان این ولسوالی   می باشند

اعمار این مرکز صحی توانسته است که بسیاری از چالش های صحی از جمله مرگ ومیر مادران را کاهش دهد، مردم ولسوالی شتل ولایت پنجشیر از کمک های کشور دوست هندوستان سپاس گزاری می کنند وبه ادامه همچون پروژه ها تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزرات صحت عامه می باشد