امضای تفاهمنامه 26 پروژه توسعه ی به ارزش نزدیک به 10 میلیون دالرامریکایی


10 months ago

امضای تفاهمنامه 26 پروژه توسعه ی به ارزش نزدیک به 10 میلیون دالرامریکایی

امضای تفاهمنامه 26 پروژه توسعه ی به ارزش نزدیک به 10 میلیون دالرامریکایی

که این پروژه ها در9 سکتور و11 ولایت تطبیق خواهد شد
روز دوشنبه تاریخ 24 جدی سال 1397 خورشیدی در قصرسپیدار  امضای تفاهم نامه‌ی 26 پروژه‌ی جدیدی که از جانب  کشور دوست  هندوستان در چهار چوب پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  تمویل می می شود، که  میان وزارت اقتصاد، و وزارت های تحصیلات عالی، معارف، انکشاف دهات، شهرسازی، انرژی وآب، صحت عامه، عدلیه، کارواموراجتماعی، محیط زیست، دو سازمان غیر دولتی و سفارت هند مقیم کابل با حضور داشت جلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به ارزش نزدیک به  10 میلیون دالر امریکایی در قصر سپیدار به امضا رسید
این پروژه‌ها در 11 ولایت تطبیق خواهد شد مانند:  اعمار دیوار احاطه دانشگاه ولایت  لوگر، اعمار ساختمان تدریسی دانشکده ی تعلیم وتربیه دانشگاه ولایت  بدخشان، اعمار ساختمان تدریسی دانشکده ی زبان وادبیات دانشگاه ولایت  هلمند، اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی ولایت غور، اعمار مکتب 24 صنفی بی بی زینب در مرکز ولایت ننگرهار، اعمار مکتب 16 صنفی سرکیوبوریو درمرکز ولایت خوست، اعمار مکتب سه منزله 24 صنفی استاد ذبیح الله شهید در مرکز ولایت بلخ، اعمار مکتب 4صنفی وزیر اکبرخان در مرکز ولایت بلخ، اعمار ساختمان مرکز ساینس بلخ، اعمار مکتب پسرانه نسپتان در ولسوالی ورس ولایت بامیان، اعمار ساختمان مکتب 8صنفی پس پاشهر در ولسوالی کوفاب ولایت بدخشان، اعمار مکتب متوسطه فولاد درولسوالی میرامور ولایت دایکندی، اعمار تحکیم کاری کانال بطول 2439 متر ودیوار محافظوی بطول 278 متر در قریه باغک مرکز ولایت بادغیس، اعمار دیوار محافظوی بطول 484 متر در قریه چکنه ولسوالی مقر ولایت بادغیس، اعمار 2.71 کیلومترسرک کانکریتی از پلچرخی الی مدرسه نریواله الاسلامی در ولایت کابل، اعمار ساختمان اداری ریاست شهرسازی ومسکن درمرکزولایت غور، اعمار ساختمان شورای ولایتی سرپل، اعمار دیوار حفاظتی کانال میرحصه در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات، اعمار دیوار حفاظتی کانال هفت قلب درولسوالی انجیل ولایت هرات، اعمار ساختمان کلینیک قلعه احمد خیل قریه کلنگار درولایت لوگر، اعمارساختمان کلینیک سفید غور در ولسوالی ورس ولایت بامیان، ترمیم بلاک های سابقه زندان زنانه درولایت کابل، آموزش وظرفیت سازی اطفال پرورشگاه درولایت کابل، اعمار ساختمان اداری ریاست حفاظت از محیط زیست در مرکزولایت کاپیسا، فراهم نمودن فرصت های اقتصادی برای زنان ازطریق صنایع دستی درولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور واعمار باغچه های مرغداری درولسوالی های قلعه نو، قدس ومقر ولایت بادغیس
در مراسم امضای تفاهمنامه جلالتمآب دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، ضمن تشکر و قدردانی از کمک های جمهوری هند، تصریح کرد که تطبیق پروژه های انکشافی با تأثیرات بلند اجتماعی گامی در جهت تامین صلح و برگشت امید به زندگی در مناطق دور افتاده  کشور است
آقای عبدالله افزون برپروژه های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  ازکمک‌های سخاوت مندانه هند مانند بند سلما وساختمان شورای ملی ، توسط حکومت هند صورت گرفته نیز به خوبی یاد کرد

رییس اجراییه نیز از هماهنگی وتلاش های بی دریغ وزارت اقتصاد در پیوند به تکمیل به موقوع پروژه های انکشافی با تاثیر ات بلند اجتماعی ستایش کرد وهمچنان از همه وزارت های سکتوری بگونه ی جدی خواست که در امر تطبیق پروژه ها تلاش بیشتر کنند.رییس اجراییه کشور تاکید کرد که مالک پروژه‌ها مردم و دولت افغانستان بوده و بر اساس اولویت های مردم پیشنهاد  و تطبیق می شود به باور وی باید مردم در قسمت مراقبت پروژه های تلاش بیشتر کنند

درهمین حال محترم دوکتور  مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور با ستایش از  کمک کشور هندوستان یاد آور شد که کشور دوست هندوستان در طول تاریخ یکی از همکاران استراتیژیک مردم افغانستان بوده است که در جریان 15 سال گذشته بیشتر از 2 میلیارد دالر را در بخش های انکشافی و اقتصادی به مردم افغانستان کمک نموده است

آقای مستور  گفت که به سلسله همکاریهای انکشافی، کشوردوست هندوستان مبلغ 120 میلیون دالرامریکایی را زیر نام پروژه های انکشافی کوچک(Small Development Projects - SDP)  که بعدن  به پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی (High Impact Community Development Projects - HICDP)  تغیر نام یافته است در بخش های مختلف معارف، صحت، زراعت، انرژی، انکشاف دهات، ورزش و غیره در 34 ولایت کشور به وِیژه در ولسوالی های سرحدی از سال 2005 میلادی تا 2021 میلادی کمک کرده است. به اساس مصوبات شورای محترم وزیران و احکام مقام عالی ریاست جمهوری وزارت اقتصاد منحیث هماهنگ کننده برنامه مسوولیت هماهنگی، نظارت از تطبیق و گزارش دهی این برنامه را بعهده داشته است

تفاهمنامه مرحله اول و دوم برنامه (20 میلیون دالری) در 28 اگست 2005 به امضای رسید که الی جولای 2020 مدار اعتبار می باشد. تحت مرحله اول برنامه 143 پروژه شامل شد که از ایم جمله 108 پروژه تکمیل شده است و 8 پروژه باقی مانده در سه ماه آینده تکمیل می گردد. تنها 5 پروژه جدیداً منظور شده تحت مراحل تدارکات قرار داشته است که با ختم مرحله اول و دوم به مرحله سوم انتقال می آبد و 22 پروژه فسخ شده است

وزیر اقتصاد کشور گفت که تفاهمنامه مرحله سوم برنامه (100 میلیون دالری) در 11 نوامبر 2011 به امضاء رسید که الی 12 نوامبر 2021 تمدید شده و مدار اعتبار می باشد. تحت این مرحله، 434 پروژه در 34 ولایت تطبیق می شود که از این میان  219 پروژه تکمیل شده است، 147 پروژه در جریان است و 49 پروژه مشمول 25 پروژه جدیداً منظور شده در مراحل مختلف تدارکات قراردارند. در نظر است تدارکات تمام این پروژه ها الی سه ماه آینده تکمیل شود. و تفاهمنامه های 19 پروژه فسخ شده  است

آقای مستور تاکید کرد در مجموع، تحت هر سه مرحله برنامه بتعداد 577 پروژه شامل برنامه می باشد که از این میان 327 پروژه به ارزش مجموعی 65 میلیون دالر امریکایی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.  157 پروژه در حال تطبیق بوده و 54 پروژه تحت مراحل تدارکات قراردارد و از مجموع کل پروژه ها 40 پروژه فسخ شده است

وزیر اقتصاد کشور  درجریان مراسم امضای تفاهمنامه  گفت که ما خرسندم از اینکه 26 پروژه جدید به ارزش مجموعی 9.5 میلیون دالر امریکایی از جانب سفارت جمهوری هند منظور شده که  این پروژه ها در 9 سکتور و 11 ولایت تطبیق خواهدشد. به باور وزیر اقتصاد در جمع این پروژه ها دو پروژه مؤسسات AWARD (پروژه باغچه مرغداری در چهار ولسوالی ولایت بادغیس به ارزش مجموعی 378 هزار دالر امریکایی  و OFSD (پروژه فرصت های اقتصادی برای زنان از طریق صنایع دستی در ولایت غور بوجود خواهد آورد

وزارت اقتصاد با تشکر از وزارت های سکتوری از آنان به هدف  تسریع روند تدارکات و جلوگیری از ضیاع وقت بیشتر خواست که  چون تمام این پروژه ها اولویت های عاجل مردم افغانستان در روستا های دوردست کشور است که پروسه تدارکات طی دوماه تکمیل شود و مرحله تطبیق این پروژه ها به زودی آغاز گردد

وزارت اقتصادگفت که  در دوسال اخیر ظرفیت های فوق العاده مدیریت، هماهنگی، نظارت و گزارش دهی از پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی در سرتاسر کشور ایجاد شده  است. واحد هماهنگی مدیریت پروژه ها در وزارت اقتصاد ایجاد گردیده است، انجنیران ساختمانی منحیث متخصصین نظارت و ارزیابی پروژه های انکشافی در چوکات ریاست های اقتصاد در 34 ولایت کشور استخدام شده اندکه در مجموع به هدف سرعت، کیفیت وتطبیق به موقع پروژه ها 143 کارمند استخدام شده اند

وزیر اقتصاد نیر تاکید کرد که تغیرات مثبت پروژه های تکمیلی را در ولایت های سمنگان، بامیان ونورستان همراه با سفیر کبیرجمهوری هند مقیم کابل مشاهده کرده است
ازسوی هم محترم وینی کمار سفیر کبیر جمهوری هند در افغانستان گفت که با تایید صحبت های وزیر اقتصادگفت که  پروژه ها در 34 ولایت کشور تطبیق شده است. سفیر هند می گوید که هدف اساسی تطبیق پروژه ها این بوده که ظرفیت های محلی تقویت پیدا کند. سفرهمچنان تاکید کرد که در پیوند به تبیق پروژه ها از هیچ نوع مواد نیروی کار کشور هندوستان استفاده نشده است. بل هدف ما این است که در مناطق دور دست افغانستان اشتغالزایی شود واقتصاد محلی رشد پیدا کند. سفیرهندوستان افزود که جاده ها را در مناطق دوردست اعمار کردیم تا صنعت تروریزم رشد کند

سفیر هند تاکید کرد که بادر نظر داشت موثریت تطبیقی وبودجه ای برنامه سفارت هندبه دولت افغانستان  پیشنهاد می کند که وزارت اقتصاد با میکانیزم دست داشته کنونی این برنامه را، ادامه دهد. به باور سفیر هند براساس پیمان استرتیژیک افغانستان وهندوستان دولت هند دو میلیارد دالرامریکایی به افغانستان پیشنهاد کرده است.  ودوسال پیش دریک جلسه مشترک افغان وهند یک میلیارد دالر به هدف تطبیق پروژه های توسعه تعهد شده است

سفیرهند گفت این کمک انکشافی هند بگونه مستقیم به ارتقای ظرفیت نهاد های تطبیقی کمک می کند بگونه مثال کمک های ظرفیتی هند یک هزار بورسیه به افغانستان است وافزون بر آن نیز 650 بورسیه انکشاف ظرفیتی شامل است. دولت هند از نهاد های دولتی افغانستان تقاضا می کند استفاده اعظمی را، ازاین بورسیه ها کنند که بدون شک این ظرفیت ها به صلح وامنیت افغانستان تاثیرمثبت دارد

سفیرهند از رهبریت وهماهنگی موثر وزارت اقتصاد وادارات سکتوری  درپیوند به تطبیق پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی اظهار خرسندی کرد

سفیر هندوستان تاکید کرد که دیگاه کلی سفارت در مورد تطبیق پروژه ها مثبت است، در حالی که درگذشته اندکی تاخیر درتطبیق پروژه ها صورت گرفته بود  حالا 327 پروژه تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است که خود بیانگر هماهنگی ومدیریت خوب در پیوند به تطبیق پروژه ها ر انشان میدهد

این درحالیست که کشوردوست  هندوستان در سه مرحله به ارزش مجموع 120 میلیون دالر امریکایی را به مردم افغانستان از سال 2005 الی 2021 تعهد کرده است. که  مجموع این پروژه‌ها 577 پروژه بوده و متمرکز بر مناطق دور دست وکمتر انکشاف یافته‌ی کشور است که  زمینه‌ی انکشاف متوازن اقتصادی و اجتماعی را در مناطق دور دست و سرحدی به وجود آورد. چگونگی تطبیق این پروژه‌ها، مردم محور است که  اولویت های عاجل مردم در مناطق دور افتاده ی  افغانستان را تشخیص و همچنان به هدف  تامین صلح و امنیت و ایجاد کار ورشد اقتصاد روستایی شده است.وزارت اقتصاد به عنوان هماهنگ کننده‌ی پروژه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی در همکاری با وزارت‌های سکتوری، تا کنون توانسته است که از میان 577 پروژه  327 پروژه‌ را که به  ارزش مجموعی 65 میلیون دالر امریکایی تکمیل کند، و متباقی پروژه ها تحت پروسه‌ی منظوری، تدارکات و تطبیق می باشد