گزارش از اعمار ساختمان پروژه رادیو تلویزیون ملی ولایت غور


10 months ago

 گزارش از اعمار ساختمان پروژه رادیو تلویزیون ملی ولایت غور

 گزارش از اعمار ساختمان پروژه رادیو تلویزیون ملی ولایت غور

نام پروژه: اعمار تعمیر اداری رادیو تلویزیون ملی درمرکز ولایت غور که از تاریخ 01/02/1397 آغاز وبتاریخ 26/08/1397 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه 45،450.80 دالر امریکایی که معادل به (9545080) افغانی می شود که از جانب کشور دوست هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

ریاست رادیو تلویزیون ملی افغانستان یک ریاست مستقل است که در همه ولایت ها دارای آمریت ها بوده که ولایت غور نیز از این امر مستثنا نیست که تا شروع سال مالی 1397 تعمیر معیاری جهت پیشبرد امور نداشته است اما بنابر درخواست آمریت رادیو تلویزیون ملی غور و تایید کمیته انکشافی ولایتی (PDC) تعمیر اداری به شرح ذیل در نظر گرفته شده و اعمار شده است

این تعمیر در یک منزل بطور پخته و اساسی، 7 اتاق اداری، 1 حمام، 1 دهلیز، 2دستشوی، 1آشپزخانه، 1 اتاق کنترول و 1 استدیو اعمار گردیده است

این پروژه از جمله پروژه های جدید ولایت غور است که کار آن به مدت (8) ماه به پایه اکمال رسیده است. اداره محلی و باشنده گان ولایت غور از تطبیق شدن چنین پروژه ها بسیار خرسند بوده و خواهان تطبیق شدن هر چه بیشتر این گونه پروژه ها اند در واقع تاثیرات مثبت اجتماعی را درپی دارد