جلسه کمیته محترم رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی


2 years ago

جلسه کمیته محترم رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

جلسه کمیته محترم رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

براساس حکم شماره (4717) مورخ 24-12- 1387 مقام عالی ریاست جمهوری ومصوبه شماره (1) مورخ 05-01-1392 شورای وزیران برگزار می شود

به همین منظور ریاست انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد وواحد پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی روزسه شنبه ساعت 02:00 بعد از چاشت تاریخ 13 قوس سال 1397 خورشیدی در تالار کنفرانس های این وزارت جلسه برگزار کرد

در این جلسه نمایندگان وزارت ها وادارات مستقل حضور داشتند

آجندای این نشت مهم درپیوند به بررسی آخرین وضعیت پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی، تصویب پروژه ها جهت منظوری وبحث روی پلان های سال مالی 1398 خورشیدی خلاصه شده بود

رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد پس از ارایه گزارش ها، از وزارت های که بودجه شان را مطابق پلان مصرف کرده بودند ستایش کرد وهمچنان وزارت ها وادارات مستقل که تفاهمنامه در بخش تطبیق پروژه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی با وزارت اقتصاد امضا کرده اند خواست که درقسمت تطبیق پروژه ها تلاش بیشتر به خرچ دهند

رییس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد از ادارات سکتوری بگونه جدی خواست که درتهیه و ترتیپ پلان سال مالی 1398 خورشیدی به هدف تطبیق به موقع پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی دقت لازم کنند

پس از غور بررسی پروپوزل های (HICDP) درپایان جلسه نیز کمیته رهبری پروژه های

ارسالی وزارت های امور زنان، احیا وانکشاف دهات، امورمهاجرین وعودت کنندگان، انرژی وآب، عدلیه و سرحدات وقبایل که داری 12 پروژه بوده که در ولایت های دایکندی، پنجشیر، غزنی، تخار، سمنگان، لغمان،میدان وردک، فراه، خوست، نورستان، ارزگان وننگرهار تطبیق خواهد شد

کمیته محترم رهبری فیصله کردند که این پروژه ها به هدف طی مراحل وجهت منظوری به سفارت هندوستان ارسال شود