گزارش از اعمار لیسه ده صنفی قریه مار آباد ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات


1 year ago

گزارش از اعمار لیسه ده صنفی قریه مار آباد ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات

گزارش از اعمار لیسه ده صنفی قریه مار آباد ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات

نام پروژه اعمار مکتب لیسه 10 صنفی خشتی قریه مارآباد ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات که بتاریخ 1394-10-28 آغاز وبتاریخ 1395-09-28 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است. هزینه این پروژه 248،529.72 دالرامریکایی است که معادل 14399812.5 افغانی می شود که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است. مستفیدشوندگان مستقیم این پروژه بگونه مختلط 2421 دانش آموز وبه تعداد 25 آموزگان اعم از مردان وزنان اندوهمچنان تعداد مستفیدشوندگان غیرمستقیم این پروژه به تعداد11055 نفر هستند. اعمار این لیسه با همراه سرپناه , دیوار احاطه , جاه سپتیک و چاه آب آشامیدنی برای شاگردان به منظور فراگیری بهتر آموزش پرورش انجام شده است واز سوی دیگر بصورت دقیق تآثیرات خاص در روند تعلیم وتربیه مردم ولسوالی پشتون زرغون شده است.دختران وپسران از نگاه تعلیم وتربیه در یک فضا صمیمانه مصروف درس وتعلیم می باشند. قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد