گزارش از اعمار یک باب لیسه نسوان حاجی عبدالوهاب در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز


2 years ago

گزارش از اعمار یک باب لیسه نسوان حاجی عبدالوهاب در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز

گزارش از اعمار یک باب لیسه نسوان حاجی عبدالوهاب در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز

اسم پروژه :اعمار یک باب مکتب نسوان ده صنفی حاجی عبدالوهاب ولسوالی دشت ارچی ولایت کندزکه ازتاریخ 25-02-1395خورشیدی آغاز وبتاریخ 04-40-1396 خوشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است

هرینه مجموعی این پروژه : 241،462.49 دالر امریکای بوده از طرف کشور هندوستان از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است

مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 780 دانش آموز اند که از این میان 400 شاگردآنراطبقه اناث تشکیل میدهند

تاثیرات اجتماعی : ولایت کندز در زون شمالشرق کشورموقعیت داشته،ویکی ازشهرهای مهم تجارتی وبندری افغانستان به شمارمیرود،این ولا باکشورتاجیکستان(300)کیلومتر سرحد داشته،وهمچنان دولت می خواهد تا اتباع کشورازآموزش بهتربرخوردارباشند، سرمایه گذاری برقشر جوان درحقیقت ظرفیت سازی روی منابع بشری بوده که سبب توسعه وترقی درجامعه بدست انسان های تعلیم یافته صورت میگیرد،درصورتیکه منابع بشری با ظرفیت نداشته باشیم نمیتوانیم منابع وامکانات طبیعی،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی جامعه خویش را مدیریت کنیم.به هرحال قبل ازتطبیق پروژه مذکورزمینه درس دادن برای استادان وفراگیری آموزش بهتربرای شاگردان چندان مساعدنه بوده با تطبیق این پروژه مشکلات حل شده ، و همچنان ایجاد سهولت های زیاد برای شاگردان این محل ایجاد شده است

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کنند این پروژه وزارت معارف می باشد