گزارش درمورد اعمارکلنیک صحی جامع ولسوالی خان چهارباغ ولایت فاریاب


2 years ago

گزارش درمورد اعمارکلنیک صحی جامع ولسوالی خان چهارباغ ولایت فاریاب

گزارش درمورد اعمارکلنیک صحی جامع ولسوالی خان چهارباغ ولایت فاریاب

نام پروژه: اعماریک باب کلینک صحی جامع ( CHC ) در ولسوالی خان چهارباغ ولایت فاریاب که ازتاریخ 10-10-1394 آغاز وبتاریخ 10-10-1395 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه ی مجموعی این پروژه: 259،701.94 دالر امریکایی است که از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان پرداخت شده است
مستفید شوندگان مستقیم این پروژه ازلحاظ فیصدی 59% زنان و41%مردان وغیرمستقیم 4700 تن ازپروژه مزکوروعرضه خدمات استندرد صحی مستفید شده اند

باشندگان ولسوالی خان چهارباغ ولایت فاریاب با ستایش از کمک های کشورهندوستان برادامه ی همچون پروژه های توسعه ای تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد