گزارش از اعمار پروژه ساختمان مرکز صحی اساسی قریه لنگرخیل ولسوالی اجرستان ولایت عزنی


2 years ago

گزارش از اعمار پروژه ساختمان مرکز صحی اساسی قریه لنگرخیل ولسوالی اجرستان ولایت عزنی

گزارش از اعمار پروژه ساختمان مرکز صحی اساسی قریه لنگرخیل ولسوالی اجرستان ولایت عزنی

نام پروژه: اعمار مرکز صحی اساسی (BHC) قریه لنگرخیل ولسوالی اجرستان که در ولایت عزنی موقعیت دارد که بتاریخ 1394-11-05 آغاز وبتاریخ 1395-02-05 خورشیدی تکمیل وبه بهره بردای سپرده شده است

قیمت مجموعی قرارداد این پروژه (143،283.83) دالر امریکایی می شود که از کمک های برنامه ای انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی کشور هندوستان پرداخت شده که این پروژه موفقانه تکمیل شده و به بهره برداری سپرده شده است

مستفدشوندگان مستقیم این پروژه به تعداد 20 نفر و غیر مستقیم این پروژه به تعداد 35000 نفر می رسد. بنا برچالش های جدی امنیتی در ولسوالی متذکره نظارت از جانب وزارت اقتصاد صورت نگرفته است و تنها از سکتور صحت هیئت سرکار آن در جریان بوده و در ساحه مذکور رفت آمد داشته است. پشرفت کار این پروژه ۱۰۰٪ بوده و همچنان وضعیت فعلی: پروژه صد درصد تکمیل شده و به بهره برداری سپرده شده است

باشندگان این محل باستایش از کشور هندوستان، از چگونگی تطبیق این پروژه اظهار خوشنودی می کنند وهمچنان برتطبیق همچون پروژه تاکید می کنند

قابل یاد آوری است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه می باشد