گزارش از اعمار مکتب ده صنفی سنگی لیسه شمس الحق در مرکز ولسوالی شهدای ولایت بدخشان


2 years ago

گزارش از اعمار مکتب ده صنفی سنگی لیسه شمس الحق در مرکز ولسوالی شهدای ولایت بدخشان

گزارش از اعمار مکتب ده صنفی سنگی لیسه شمس الحق در مرکز ولسوالی شهدای ولایت بدخشان!

نام پروژه اعمار مکتب ده صنفی سنگی لیسه شمس الحق در مرکز ولسوالی شهدای ولایت بدخشان که بتاریخ 1394-11-05 آغاز وبتاریخ 06-09-1396 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است.

هزینه ی مجموعی این پروژه:366657.73 دالرامریکایی  که معادل  21000356 میلیون افغانی است که از جانب کشور هندوستان واز کمک های برنامه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی پرداخت می شود.

مستفیدشوندگان مستقیم 912 تن دانش آموز مشمول آموزگاران است که  در میان شان  27 آموزگار و4 مستخدم نیز می باشند و مستفید شوندگان غیر مستقیم باشندگان ده قریه می باشند. این لیسه نیز دارای 10 صنف  درسی 4 اتاق اداری وهمچنان  دیوار احاطه مکتب به دراز های  361  متر مربعه  اعمار شده است اکنون دانش آموزان در این لیسه مصروف فراگیری علم ودانش اند. که ساکنان ولسوالی شهدای ولایت بدخشان از تطبیق پروژ های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند وبر ادامه همچون پروژه ها تاکید می کنند.

هرچند سال گذشته این لیسه مورد استفاده دانش آموزان قرار گرفته بود اما امسال با حضور رییسان اقتصاد ومعارف ولایت بدخشان بگونه رسمی گشایش یافت.
قابل یاد آوری است که تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف می باشد