جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی


3 months ago

جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی
امروز یک شنبه مورخ 29 سرطان 1399 جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی (Steering Committee) در تالار کنفرانس های وزارت اقتصاد دایرگردید.
در این جلسه نمایندگان ادارات تطبیق کننده، نمایندگان سفارت هند، روسا، آمرین و کارمندان ریاست انکشاف منظقوی وزارت اقتصاد حضور داشتند.
جلسه نخست با مرور بر فیصله های جلسه قبلی کمیته رهبری(Steering Committee) توسط ریاض صدیقی رئیس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد آغاز گردیده و سپس وضعیت پروژه های تحت تدارکات، بررسی چالشهای پروژه های تحت کار در هر اداره تطبیق کننده با جزئیات مورد بحث قرار گرفته و وضعیت فعلی با اشتراک کنندگان جلسه شریک ساخته شد.
سپس محترم سیدلطیف بشردوست رییس واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی در رابطه به وضعیت کلی پروژه ها معلومات همه جانبه ارایه نموده و چالش های عمده هر اداره را با اداره مربوطه شریک ساختند.
به تعقیب مباحثات محترم احمد ریاض صدیقی رئیس انکشاف منطقوی وزارت اقتصاد پروژه های جدید منظور شده را مورد بررسی قرار دادند. وی همچنان از ادارات تطبیق کننده تقاضاء بعمل آورد تا کار تدارکات پروژه های باقیمانده را الی دوماه به اتمام برسانند و تاکید نمودند تا بودجه مدنظر گرفته شده برای سال مالی 1399 را با یک پلان منظم و هماهنگ شده به مصرف برسانند.