گزارش از حفاری 57 حلقه چاه برمه ای آب آشامیدنی یاپمپ دستی قرای مختلف ولسوالی خان آبادولایت کندز


2 years ago

گزارش از حفاری 57 حلقه چاه برمه ای آب آشامیدنی یاپمپ دستی قرای مختلف ولسوالی خان آبادولایت کندز

 

اسم پروژه : حفاری 57 حلقه چاه برمه آب آشامیدنی یاپمپ دستی قرای مختلف ولسوالی خان آبادولایت کندزکه ازتاریخ 18-3-1393خورشیدی آغاز وبتاریخ 13-2-1394 خوشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده  شده است. هرینه مجموعی این پروژه : 180339.5 دالر امریکای بوده از طرف کشور هندوستان از کمک های برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت شده است که کار آن صد درصد  تکمیل شده  است

مستفید شوندگان این پروژه 1200 فامیل  هستند که از میان آنان 550 آن را بانوان تشکیل میدهند

تاثیرات اجتماعی  : ولایت کندز در شمالشرق کشورموقعیت داشته ویکی ازشهرهای مهم تجارتی وبندری افغانستان به شمارمیرود،این ولا باکشورتاجکستان(300)کیلومتر سرحد مشترک داشته ودریایی آموولایت کندزراازکشورتاجکستان جداساخته است،قبل ازتطبیق این پروژه به تعداد (1200) فامیل به آب صحی آشامیدنی دسترسی نداشتند،با تطبیق پروژه متذکره تعداد (1200) فامیل به آب صحی آشامیدنی دسترسی پیدانمودندکه ازاین پروژه مردم رضایت کامل داشته ومطابق نیازمندیهای مردم قرأمختلف ولسوالی خان آبادحفاری گردیده است،آب مایع حیات تمام موجودات زنده بوده بدون آب زنده گی کردن امکان نداشته و مردم این ولسوالی ازکمبود آب صحی آشامیدنی رنج می بردند، با حفاری شدن 75 حلقه چاه آب صحی وآشامیدنی مشکلات مردم قرأمختلف این ولسوالی حل گردیده است. همچنان قابل ذکر است که اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت انکشاف دهات می باشد