جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون لغمان


9 months ago

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون لغمان

جریان نظارت از پروژه اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون لغمان

کار این پروژه به تاریخ 17/5/1397 آغاز گردیده و قرار است در جریان سال 1399 خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

قیمت پروژه  769546.55دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت میگردد.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت تحصیلات عالی، تعداد مستفید شوندگان مستقیم این پروژه 1000 تن و مستفید شوندگان غیر مستقیم آن 3800 تن می‌باشد.

با اعمار این پوهنتون زمینه تحصیل برای صدها تن از جوانان کشور مهیاء میگردد.