اعمار کلنیک اساسی توپدره مرکز ولایت پروان


9 months ago

اعمار کلنیک اساسی توپدره  مرکز ولایت پروان

نام پروژه:  اعمار کلنیک اساسی توپدره در مرکز ولایت پروان که کار آن از تاریخ 24/6/1397 آغاز و به‌ تاریخ 06/06/1398  خورشیدی تکمیلن و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه:.90418 دالر امریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت گردیده است.

اداره تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه  و مستفید شوندگان مستقیم پروژه 2000 نفر میباشد.

 اعمار این کلینیک دسترسی خدمات صحی را برای اهالی این ولایت مهیاء نموده است.