گزارش از اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی در مرکز ولایت فاریاب


2 years ago

گزارش از اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی در مرکز ولایت فاریاب

گزارش از اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی در مرکز ولایت فاریاب

نام پروژه اعمار ساختمان تدریسی موسسه تحصیلات عالی در مرکز ولایت فاریاب که بتاریخ 1395-06-20 خورشیدی آغاز  وبتاریخ 1396-12-20 خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده است

هزینه مجموعی این پروژه 728954.8 دالر که معادل 50166670 پنج میلیون ویک صد وشصت وشصت هزار و شش وهفتاد افغانی می شود که از جانب کشور هندوستان و از کمک های  برنامه های انکشافی  با تاثیرات بلند اجتماعی پرداخت می شود

مستفید شوندگان این پروژه 6079 تن دانشجویان هستند که از این میان 155 تن آنان را آموزگاران تشکیل میدهد. دانشجویان این موسسه از تطبیق برنامه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی در بخش های از کشور بویژه در ولایت فاریاب ستایش می کنند

 همچنان قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت محترم تحصیلات عالی می باشد