جلسه شماره هفتم  کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی


10 months ago

جلسه شماره هفتم  کمیته رهبری پروژه های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی

 

جلسه کمیته رهبری پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی (Steering Committee) روزچهار شنبه تاریخ 20 قوس سال 1398 خورشیدی در تالار کنفرانس های وزرات اقتصاد واقع ساختمان شهرنو برگزار شد.

دراین جلسه نخست مرور بر فیصله های جلسه قبلی کمیته رهبری (Steering Committee) گزارش ازپیشرفت طی مراحل تدارکات پروژه ها، بررسی وضعیت پروژه های تحت کارومصارف بودجه ادارات تطبیق کننده،بحث روی ماتریکس چالش های پروژه ها،تایید ویا رد اضافه کاری های  پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت.

نمایندگان اداره  های تطبیق کننده پیرامون آجندا  بحث های تخنیکی  کرده و چالش  پروژه های شان را با جزییات  در جریان جلسه شریک ساختند.

سپس بررسی وضعیت پروژه های تحت کارومصارف بودجه ادارات تطبیق کننده،توسط محترم سیدلطیف بشردوست رییس واحد هماهنگی پروژه های انکشافی باتاثیرات بلند اجتماعی   شریک ساخته شد.

از سوی هم محترم احمد ریاض صدیقی رییس انکشافی منطقوی وزارت اقتصاد ورییس کمیته رهبری  گفت که هراداره تطبیق کننده که بیشترین پروژه ها را تکمیل کرده باشند در مرحله چهارم برنامه چانس خوب برای بدست آوردن پروژه های بیشتر را خواهد داشت.

آقای صدیقی  نیزاز نمایندگان ادارات تطبیق کننده بگونه جدی خواست  که با درنظرداشت این که در  آخر سال مالی قرار داریم ادارات تطبیق کننده مسوولیت دارند که اسناد اقساط پروژه ها وهمچنان پروژه های تحت تدارکات  را هر چه عاجل طی مراحل نمایند.

سرانجام کمیته محترم رهبری برنامه بعد از غور ودقت، اضافه کای 3 پروژه اعمار ساختمان اداری ریاست حفاظت از محیط زیست  ولایت کاپیسا، اعمار ساختمان استدیوم ورزشی ولایت غور ، اضافه کاری و تعدیل احجام پروژه اعمار مهمان خانه کرکت بورد ولایت کندهار وهچنان 3پروژه جدید پیشنهادی، استخدام تکنیشن ها در ورکشاپ های تصدی مسافر بری ملی بس ولایت کابل، اعمار ساختمان کانفرانس دانشگاه  الغیاث ولایت هرات وایجاد تاسیسات پروسس مواد غذایی در ولایت پنجشیر از جانب کمیته رهبری تایید شد.

 ازسوی هم اعمار استدیوم ورزشی ولسوالی مردیان ولایت جوزجان به دلیل پایین بودن قیمت منظور شده فسخ و  پروژه آموزش های فنی وحرفه ای مرکز افغان-هند درولایت کابل  تعدیل شد و احجام پروژه سولر لایتنگ درناحیه های اول ودوم ولایت سرپل بعد از بررسی اسناد تخنیکی که از جانب اداره مستقل ارگانهای محلی تطبیق می شود که از جانب کمتیه رهبری رد شد.