اعمار ساختمان لیسه سید جلال بخاری  در مرکز  ولایت پکتیکا


11 months ago

اعمار ساختمان لیسه سید جلال بخاری  در مرکز  ولایت پکتیکا

 

نام پروژه:  اعمار تعمیرلیسه سید جلال بخاری  درمرکز ولایت پکتیکا که کار آن از تاریخ 16/05/1395 آغاز و به‌ تاریخ 10/03/1397  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 193830.33دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 920 نفر  وغیرمستقیم 1560 نفر می باشند. با اعمار این مرکز علمی  بخش از چالش های دانش آموزان در مرکز ولایت پکتیکا حل  شده است. همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که ادراه تطبیق این پروژه وزارت معارف می باشد.