اعمار ساختمان  لیسه بیست وچهار  صنفی خدیجه جوزجانی در مرکز   ولایت جوزجان


11 months ago

اعمار ساختمان  لیسه بیست وچهار  صنفی خدیجه جوزجانی در مرکز   ولایت جوزجان

 

نام پروژه:  اعمار ساختمان لیسه 24 صنفی خدیجه جوزجانی در مرکز ولایت جوزجان که کار آن از تاریخ 26/02/1396 آغاز و به‌ تاریخ 4/12/1398  خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 293427.8 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 3200 نفر وغیرمستقیم 70240 تن می باشند. با اعمار این لیسه نسوان در راستا بلند بردن سطح سواد و علم دانش آموزان بانوان این منطقه تاثیرات مثبت داشته است از سوی هم این پروژه چندین قریه را در شهر جوزجان تحت پوشش قرار میدهد و نقش کلیدی را به هدف بلند بردن سطح دانش بانوان داشته است.و همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف  می باشد.