اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  در  مرکز ولایت خوست


1 year ago

اعمار یک باب مرکز صحی اساسی  در  مرکز ولایت خوست

 

نام پروژه:  اعمار یک باب کلینیک صحی اساسی BHC  منگس در مرکز ولایت خوست که کارآن از تاریخ 1388/01/15 آغاز و به‌ تاریخ 1389/03/29خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 132000 دالرامریکايی است، که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 1500 نفر وغیرمستقیم 2400 تن می باشند. با اعمار این مرکز صحی بخش از چالش های صحی باشندگان ولایت خوست حل شده است. همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت صحت عامه  می باشد.