اعمار یک باب مکتب هشت صنفی نسوان کار بوری در ولسوالی شیگل ولایت کنر


1 year ago

اعمار یک باب مکتب هشت صنفی نسوان کار بوری در ولسوالی شیگل ولایت کنر

 

نام پروژه: اعمار یک باب مکتب هشت صنفی نسوان کاربوری  ولسوالی شیگل ولایت کنرکه کار آن از تاریخ 1397/11/21 آغاز و به‌ تاریخ 1398/04/21خورشیدی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

قیمت پروژه: 6158.12دالر امریکايی است، که  معادل  4618439.45 افغانی که از جانب کشور هندوستان وازکمک‌های برنامه انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی  پرداخت شده است.

مستفید شوندگان مستقیم پروژه: 150 دانش آموز وغیرمستقیم 750 تن می باشند. اعمار این مرکز علمی  9 قریه ولسوالی شیگل ولایت کنر  را تحت پوشش علمی  قرار داده وقشر جوان این منطقه بویژه بانوان از نعمت سواد بهره مند شده اند . همچنان باشندگان این محل از برنامه‌های انکشافی با تاثیرات بلند اجتماعی ستایش می کنند و بر تطبیق پروژه‌های بیشتر در بخش‌های این ولایت تاکید می‌کنند.

قابل یاد آوری است که اداره ی تطبیق کننده این پروژه وزارت معارف   می باشد.